Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
THYMICON

THYMICON

Dezinfekční lihový přípravek s jemnou vůní tymiánu

Kód výrobku: 1807

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
THYMICON Aromatický dezinfekční přípravek 100 ml s rozprašovačem h1807e -,-- Kč 111,27 Kč
-
+
THYMICON Aromatický dezinfekční přípravek 500 ml h1807i -,-- Kč 295,66 Kč
-
+
THYMICON Aromatický dezinfekční přípravek 1000 ml h1807j -,-- Kč 458,44 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
 

Tekutý dezinfekční přípravek

- pro dezinfekci ploch a povrchů: baktericidní, fungicidní a levurocidní efekt v podmínkách vyššího znečištění pro použití v potravinářství, průmyslu, v domácnostech a veřejných prostorách

- pro hygienickou dezinfekci rukou

- doporučujeme aplikovat pomocí rozprašovače

 

Použití:

Dezinfekce ploch a povrchů: aplikujte neředěný, aby byly povrchy dostatečně pokryty, nechte působit 60 s v podmínkách nízkého znečištění, 5-15 min v podmínkách vyššího znečištění, neoplachujte.

Dezinfekce rukou: aplikujte neředěný, rozetřete po pokožce v množství cca 3 ml a nechte působit 30 s, jednou opakujte, neoplachujte (účinek splňuje ČSN EN 1500). Při časté aplikaci je potřeba používat přípravky pro péči o kůži rukou, vysušuje pokožku.

Tento desinfekční přípravek je také vhodným doplněním při používání MYKOSANu N a MYKOSANu H pro ošetření obuvi, ponožek, koberců atd.

 

Tip:

Desinfekční přípravek THYMICON se osvědčil i v boji s alergií na roztoče. Ti se, jak známo, mohou v obrovském množství nacházet v postelích a gaučích, kde mají vynikající životní podmínky. Přípravkem ošetříme celou plochu a zakryjeme přikrývkou. Provádíme 2x týdně.

 

Obsahuje účinnou látku: Ethanol (CAS 64-17-5 v koncentraci 75 g/100 g)

První pomoc: Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Zabraňte prochladnutí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Pečlivě vyplachujte postižené oko velkým množstvím vody směrem od vnitřního koutku k vnějšímu, a to i pod víčky. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. Při požití: Důkladně vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Vyvolejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Oči: Může způsobit zarudnutí. Při dlouhodobém vdechování může vyvolat nevolnost, zvracení, bolest hlavy. Produkt rozkladu (ethanol) působí podle údajů literatury dráždivě na sliznice, mírně dráždivě na pokožku, odmašťuje pokožku a působí narkoticky. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: V případě, že příznaky jakéhokoliv zasažení (např.: podráždění) vyvolaného kontaktem s tímto výrobkem po poskytnutí první pomoci neodezní, vyhledejte lékařskou pomoc. Při expozici, při dýchacích potížích nebo necítíte-li se dobře okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, Na Bojišti 1, Praha, tel. +420 224 919 293 nebo lékaře.

Bezpečnostní upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Skladujte při teplotě nepřesahující. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Obsahuje čajovníkový, citronový, hřebíčkový éterický olej. Může vyvolat alergickou reakci.
 
Skladování: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na primárním obalu.
Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby
 
Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a. s. CZ-349 01 Stříbro-Kšice / Tel.: + 420 371 140 900

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM.

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie 

4/2014 - Slovo odborníka: Čistota půl zdraví?

4/2012 - Hadkovské zamyšlení: Thymicon a ráj blbů

4/2011 - Slovo odborníka: Nohy vás nosí celý život, proto si zaslouží vaši pozornost!

4/2008 - Hadkovské zamyšlení: Špinavé ruce…? 

4/2007 - Aktuální téma: Změnila se vůně? 


3/2014 -
 Poradna Karla Hadka – odpověď: Zvýšená potivost nohou

1/2013 - Poradna Karla Hadka - odpověď: Recyklace a čištění obalů 

3/2012 - Poradna Karla Hadka – odpověď: Nehtové plísně

4/2011 - Poradna Karla Hadka - odpověď: THYMICON a akné 

1/2009 - Poradna Karla Hadka – odpověď: Bradavice a plísně na nohou

 

2/2016 - Zkušenosti a rady: Hadka prostě baštíme!

1/2015 - Zkušenosti a rady: Rady (nejen) pro začínající maséry

4/2014 - Zkušenosti a rady: Nohy nám také patří!

4/2014 - Zkušenosti a rady: Pedikúra v domovech seniorů

3/2014 - Zkušenosti a rady: Není nad vlastní zkušenosti, a tak bych se ráda o některé podělila

1/2014 - Zkušenosti a rady: Těhotenství a aromaterapie

2/2013 - Zkušenosti a rady: Thymicon – pomocník v domácnosti 

2/2013 - Zkušenosti a rady: Pár otázek v Baby clubu Nekky Zlín

2/2012 - Zkušenosti a rady: Pedikúra s Hadkem

1/2012 - Z dopisů: Rodina „závisláků“

3/2011 - Zkušenosti a rady: Preparáty – postřehy, zkušenosti z domácnosti

3/2010 - Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Rozhovor

2/2010 - Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: HOMEOPATIE A JINÉ PŘÍRODNÍ METODY LÉČENÍ

1/2010 - Zkušenosti a rady: Tak jak to vlastně je…?

2/2009 - Z vašich dopisů: A opět bude léto...! Hurá! už je načase…

1/2009 - Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Plísně

4/2008 - Z vašich dopisů: Lecitol miláček či milenec...

2/2008 - Z dopisů: Naši voňaví záchranáři 

1/2007 - Zajímavosti, zkušenosti a rady: OBALOVÁ TECHNIKA?

 

2/2014 - Koutek pro maminky: Vši

1/2013 - Koutek pro maminky: Maminkám a nejen jim

3/2009 - Koutek pro maminky: Děti a aromaterapie, aromaterapie a děti 

 

Katalog 

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

OŠETŘENÍ NOHOU

 

 

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde