Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka

Reklamační řád

 

Prodávající

Základní údaje 
Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: 1. Aromaterapeutická KH a. s. 
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Michaela Švorcová 
Sídlo společnosti: Kšice 11, 349 01 Stříbro 
IČ: 29124352 
DIČ: CZ29124352 
Zapsána: u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1639

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel.

 

Všeobecná ustanovení                                                                                  

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží jako dodací a záruční list.

 

1. Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí taková změna zboží, která znemožňuje jeho další použití. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která byla způsobena neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k použití, mechanickým poškozením, opotřebením. Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případě zjevné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží.

 

2. Místo a způsob uplatnění reklamace

Zákazník může uplatnit reklamaci v místě nákupu nebo přímo v sídle společnosti, pokud je totožné s místem nákupu. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, telefonicky, popřípadě poštou. Nejvhodnější způsob je vyplnění reklamačního protokolu, který je přílohou tohoto reklamačního řádu (doplněným o doklad prokazující zakoupení výrobku, případné foto poškození zboží) a zasláním na emailovou adresu reklamace@karelhadek.eu. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu prodávajícího, pokud se zákazník s pověřeným pracovníkem nedohodne jinak. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne pověřený pracovník. Pověřený pracovník je povinen informovat zákazníka o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné výměny či opravy (vztahuje se pouze na zboží z řady „Doplňkový sortiment“) a o době jejího trvání. Pokud zákazník uplatní některá z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na výměnu zboží, odstranění vady, slevu apod., nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.

 

3. Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila, bez zbytečného odkladu. Záruční doba se liší podle charakteru a typu zboží. Pokud je na zb oží uvedeno datum spotřeby, zkracuje se tato lhůta do data vyznačeného na obalu zboží. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání, vydržet.

 

4. Lhůty pro vyřizování reklamace

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se kupující s dodavatelem nedohodnou na delší lhůtě.

 

5. Odstranitelné vady

Odstranitelná vada je taková vada, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Není-li provedení opravy, vzhledem k povaze a charakteru vady, možné, má kupující právo požadovat výměnu zboží. Pokud výměna zboží není možná, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit. Na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy má kupující, v případě odstranitelné vady, právo tehdy, nebyla-li reklamace vyřízena do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění nebo při výskytu většího počtu odstranitelných vad, nejméně tří stejných vad, pro které není možné zboží řádně užívat.

 

Neodstranitelné vady 

Neodstranitelná vada je taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a žádoucí vzhledem k povaze a charakteru zboží. V případě neodstranitelné vady, která brání v řádném užívání zboží, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové, bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Reklamační protokol ke stažení

 

 

 

 

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde